24 Hour Phone: (02) 4832 1977

Hospital Tour

 • Hospital entrance

  Hospital entrance

 • Hospital front drive

  Hospital front drive

 • Parking area

  Parking area

 • Ramp to front door

  Ramp to front door

 • Reception

  Reception

 • Small animal waiting room

  Small animal waiting room

 • Small animal merchandise

  Small animal merchandise

 • Large animal merchandise

  Large animal merchandise

 • Consulting room

  Consulting room

 • Pharmacy

  Pharmacy

 • Surgical and intensive care

  Surgical and intensive care

 • Pre-surgery

  Pre-surgery

 • Surgery

  Surgery

 • Pathology lab

  Pathology lab

 • Ultrasound

  Ultrasound

 • X-ray

  X-ray

 • Office

  Office

 • Horse and cattle yards

  Horse and cattle yards

 • Stables

  Stables

 • Horse crush

  Horse crush